Example Programs

Hello World

[=mew [[+[* mewmewmew mewmew] mew] mewmew] ] //H
[=mewmew [mew [- mew mew] mew]] //e
[=mewmewmew [mew [- mew mew] [* mewmewmewmew mewmew]]] //l
[=mewmewmewmew [mew mew mew]] //o
[=mewmewmewmewmew [mewmewmew mewmew]] //SPACE
[=mewmewmewmewmewmew [[* mewmewmewmew mewmew] mewmewmewmewmewmewmew]] //W
[=mewmewmewmewmewmewmew [mew mew mewmewmewmew]] //r
[=mewmewmewmewmewmewmewmew [mew [- mew mew] [- mew mew]]] //d
[=mewmewmewmewmewmewmewmewmew [mewmewmew mewmewmew]] //!

[::: ~mew //H
~mewmew //e
~mewmewmew //l
~mewmewmew //l
~mewmewmewmew //o
~mewmewmewmewmew //SPACE 
~mewmewmewmewmewmew //W
~mewmewmewmew //o
~mewmewmewmewmewmewmew //r
~mewmewmew //l
~mewmewmewmewmewmewmewmew //d
~mewmewmewmewmewmewmewmewmew //!
]

Fibonacci